Tagarchief: Zoeken

Loterij

loterij2Vorige week kreeg ik de vraag, hoe je met Excel het makkelijkst de winnaars van een wedstrijd zou kunnen selecteren.
De bedoeling was om uit een (grote) hoeveelheid goede inzenders willekeurig drie personen er uit te lichten.

Een poosje geleden heb ik al iets geschreven over steekproeven; dezelfde systematiek is ook voor dit probleem toepasbaar.
Maar deze keer een iets andere benadering.

Loterij1

loterijIn het Voorbeeldbestand heb ik in het tabblad Loterij een overzicht opgenomen van alle verkochte loten, inclusief de corresponderende naam (in dit geval de lotnummers 1 t/m 100 en een fictieve naam, die daarvan is afgeleid; bijvoorbeeld bij het eerste lot hoort Naam 1).
NB in plaats van lotnummers kan dit overzicht ook alle goede inzenders van een wedstrijd voorstellen

loterij2Op het tabblad Uitslag worden 3 winnaars geselecteerd:

 1. Allereerst tellen we het aantal verkochte loten (of dus het aantal goede inzenders). In cel C2 staat daartoe de formule:
  =AANTAL(Loterij!B:B)
  Ofwel tel het aantal getallen in kolom B van het tabblad Loterij.
  LET OP zijn in kolom B geen nummers opgenomen maar teksten (bijvoorbeeld A1, A2, B1 etc) dan moet u de formule AANTALARG gebruiken en van het resultaat 1 aftrekken, omdat dan ook het woord LotNr in cel B2 wordt meegeteld
 2. uit het aantal verkochte loten worden dan 3 willekeurige getallen getrokken (cellen C5, C6 en C7):
  =ASELECTTUSSEN(1;$C$2)
  Dus neem een willekeurig getal tussen 1 en de waarde in C2 (in het voorbeeld dus 100); de grenzen doen ook mee.
 3. in cel D5 zoeken we dan de corresponderende naam op:
  =VERT.ZOEKEN(C5;Loterij!B:C;2)
  Deze formule zoekt de waarde uit cel C5 op in kolom B van Loterij en geeft als resultaat de corresponderende cel uit kolom C.
  LET OP bovenstaande formule werkt alleen goed, als de lotnummers in volgorde in kolom B staan en er geen “gaten” zijn. Beter is om de formule
  =VERT.ZOEKEN(C5;Loterij!B:C;2;ONWAAR) te gebruiken; de laatste parameter zorgt er voor, dat Excel naar een exacte match gaat zoeken.
 4. de formule in D5 kan naar beneden gekopieerd worden
 5. bij iedere wijziging in de werkmap worden de Aselect-formules opnieuw berekend; dus iedere keer zullen er andere winnaars tevoorschijn komen. Dit gebeurt ook door op de functietoets F9 te drukken: herberekenen.
  Belangrijk is om van tevoren duidelijk met de “notaris” af te spreken hoe vaak er herberekend zal worden, voordat de definitieve uitslag wordt bepaald.

LET OP met bovenstaande methode is het mogelijk dat prijswinnaar 2 en/of 3 gelijk is aan prijswinnaar 1. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Druk dan nog een keer op F9.

NB worden er aan de lijst in het tabblad Loterij nummers en namen toegevoegd of worden er verwijderd, dan zullen de resultaten in Uitslag direct daaraan worden aangepast; we kijken immers naar alle rijen in de kolommen B en C.

Loterij2

Het Voorbeeldbestand bevat ook een tabblad Loterij2; deze is vergelijkbaar met de eerste, maar is in de vorm van een Excel-tabel opgevoerd. Een groot voordeel hiervan is dat we niet alle cellen uit de kolommen B en C hoeven mee te nemen in de formules: wanneer de tabel wordt uitgebreid of verkleind dan zullen alle corresponderende formules zich automatisch daaraan aanpassen.

loterij3De formule in C2 ziet er anders uit:
=AANTAL(LoterijOvz2[LotNr])
Tel het aantal nummers in de kolom met als kopje LotNr uit de tabel LoterijOvz2 (de tabel uit het tabblad Loterij2).

De rest van kolom C is hetzelfde. Maar in kolom D gebruiken we geen VERT.ZOEKEN maar de functie INDEX. In cel D5 komt dan de formule =INDEX(LoterijOvz2[Naam];C5).
Haal in de kolom met als kopje Naam uit de tabel LoterijOvz2 de waarde op in die regel, die overeenkomt  met de waarde in C5.

NB aanpassingen aan de tabel in Loterij2 worden automatisch meegenomen in de resultaten.

LET OP ook hier kan het nodig zijn om een keer extra op F9 te drukken om geen dubbele prijswinnaars te krijgen.

Loterij3

loterij4In het tabblad Loterij3 van het Voorbeeldbestand is in de Excel-tabel een extra kolom opgenomen, waarin iedere regel van een willekeurig getal tussen 0 en 1 wordt voorzien dmv de formule =ASELECT().
De kans, dat hier dubbele getallen in voorkomen, is heel erg klein.

NB deze functie kent geen parameters, maar, zoals achter iedere functie, dienen er wel 2 haakjes te staan (openen en sluiten).

loterij5De bepaling van de winnaars gaat nu iets anders: in cel C3 wordt de eerste winnaar bepaald door het grootste getal (MAX) in de kolom Aselect van de tabel LoterijOvz3 op te zoeken. In D3 wordt met VERT.ZOEKEN het corresponderende lotnummer gevonden en in E3 met INDEX de naam (zoals uit de formules van kolom F blijkt kunnen we dat laatste ook met VERT.ZOEKEN in de hele tabel LoterijOvz3).

Maar hoe vinden we nu de 2e- en 3e- prijswinnaars? Dan kunnen we niet meer MAX gebruiken.
In cel C4 staat dan ook een andere formule: =GROOTSTE(LoterijOvz3[Aselect];2)
ofwel zoek de tweede in grootte in  de kolom Aselect van de tabel LoterijOvz3.
U begrijpt: in plaats van MAX in cel C3 hadden we ook de functie GROOTSTE met een parameter 1 kunnen gebruiken!

NB uiteraard hadden we in dit geval de winnaars ook kunnen selecteren met de functie KLEINSTE.


Urenregistratie

prikklokHoewel een echte  prikklok niet vaak meer wordt gebruikt, wordt bij veel bedrijven nog steeds gebruik gemaakt van een bepaalde manier van tijdregistratie.
Dit kan nodig zijn om binnen het bedrijf een kostenallocatiemodel te voeden of om als externe inhuur verantwoording af te leggen over de in rekening gebrachte uren, enzovoort.

Daarom in dit artikel aandacht voor Excel als hulpmiddel voor urenregistratie; inclusief wat VBA om het gebruik wat makkelijker te maken.

Basis

Het is een goede gewoonte om bij de opbouw van een Excel-systeem een scheiding aan te brengen tussen de diverse onderdelen; in dit geval hebben we dan ook de invoer van de gemaakte uren en de rapportage daarover in aparte tabbladen opgenomen.

In het Voorbeeldbestand is dit verder uitgewerkt.
De registratie en rapportage zijn geen complexe items, maar we kunnen wel diverse handige Excel-trucjes gebruiken om het systeem flexibeler en fraaier te maken.

uren1

Laten we de kolommen in het tabblad Invoer eens langs lopen:

 1. in kolom A komt de datum: in cel A4 staat de eerste datum waarop de registratie is begonnen; in A5 staat de formule =A4+1; in A6 de formule =A5+1 etc.
  Het voordeel hiervan is, dat als we met een nieuwe registratie willen beginnen, we alleen de datum in cel A4 hoeven te wijzigen
 2. voor een snel inzicht tonen we in kolom B de dag van de week; niet via een Excel-functie Weekdag (die geeft alleen het volgnummer in de week) maar door opmaak.
  De formule in B4 is =A4.
  NB De invoer is als tabel in Excel opgezet; dat houdt onder andere in, dat als je zo’n formule in B4 intypt deze automatisch in de rest van de kolom wordt overgenomen (maar wel met een verwijzing naar A5, A6 etc).
  Via de celeigenschappen hebben de cellen in kolom B een speciale datumopmaak meegekregen, namelijk dddd. Deze zorgt er voor, dat de datum als volledige weekdag wordt weergegeven.
  NB experimenteer met het aantal d’s en kijk wat dit voor invloed heeft op de opmaak.
 3. in kolom C wordt per dag de begintijd ingevoerd
 4. we gaan er van uit, dat een dag uit 2 blokken bestaat; in D komt dan de eindtijd van blok1, in E een eventueel begin van blok2  en in F een eventueel einde.
  De opmaak van de kolommen C, D, E en F is u:mm (dus minstens 1 positie voor het uur en altijd 2 voor de minuten).
 5. uren2dan wordt het spannender: in kolom G komt een formule, die de gewerkte tijd (nou ja, de aanwezigheid) berekent. Dit gebeurt in 2 gedeeltes: in de eerste Als berekenen we het verschil tussen begin- en eindtijd van het eerste blok (als er nog geen eindtijd is (D4=””) dan maken we dat verschil gelijk aan 0); en we tellen daar het resultaat van de tweede Als bij op, die een eventueel verschil van blok2 bepaalt.
  Ook deze kolom krijgt als opmaak u:mm, omdat we natuurlijk het resultaat in uren en minuten willen weten.
  Wanneer het resultaat nul is (in het weekend of op andere (nog) niet gewerkte dagen), willen we in kolom G niets zien: de opmaak is dan ook uitgebreid met een extra voorwaarde: uren3
 6. Kolom H bevat ook het aantal uren, maar nu uitgedrukt als een decimaal getal. Om de gehanteerde formule in die kolom te begrijpen, moet je weten, dat Excel een tijd als een deel van een gehele dag opslaat: 24 uur is het getal 1, 12 uur is 1/2, 6 uur wordt vastgelegd als 1/4 etc.
  Andersom: willen we de tijd uit kolom G (die dus als fractie van een hele dag is opgeslagen) weergeven als uren, dan moeten we die tijd met 24 vermenigvuldigen. Aangezien we met een Excel-tabel werken, wordt dit via een zogenaamde gestructureerde verwijzing in de formule weergegeven: uren4
  (Op tabellen en gestructureerde verwijzingen zal ik een andere keer terugkomen)
 7. in kolom I kunnen (relevante) opmerkingen, die de registratie verduidelijken, worden opgenomen.

Rapportage

De maandrapportage van de tijdsbesteding is in het Voorbeeldbestand in het tabblad MndOvz opgenomen.
Door de datum van de eerste van een maand op te geven, worden op deze pagina de bij die maand behorende gegevens uit de database opgehaald. Hierbij wordt een alternatief voor verticaal zoeken gebruikt.

uren5

 1. van de bovenste 6 rijen is alleen cel D5 echt van belang: deze geeft aan van welke maand de gegevens worden weergegeven (de eerste van de maand moet worden ingetikt; de opmaak laat alleen maar maand en jaar zien).
  De rest is verfraaiing/toelichting.
 2. in kolom B staan vanaf regel 11 de dagen van de betreffende maand weergegeven; althans het volgnummer van de dagen.
 3. in kolom C staat de werkelijke dag, via de formule =$D$5+B11-1 (dus bij de eerste van de maand (D5) wordt het volgnummer opgeteld; omdat we dan altijd 1 dag te ver uitkomen trekken we er nog 1 vanaf).
  NB1 Kolom C is niet verborgen, maar via groepering ‘dichtgeklapt’. Klik op het +-teken boven D om kolom C zichtbaar te maken. Groeperen zit in de menutab Gegevens, in het blok Overzicht.
  NB2 aangezien we natuurlijk alleen maar datums uit de betreffende maand willen zien (en bijvoorbeeld geen 31 april) is de formule vanaf C12 iets ingewikkelder.
 4. laten we dan eens kijken wat de formule in D11 doet:
  =ALS.FOUT(INDEX(Uren;VERGELIJKEN($C11;Uren[Datum];0);D$10);””)
  Uren is de naam van de tabel uit het invoerblad.
  Uren[Datum] is de datum-kolom in die tabel.
  VERGELIJKEN($C11;Uren[Datum];0) kijkt op welke plaats de waarde uit C11 (in dit geval dus 1 april) in die kolom staat; de 0 zorgt er voor, dat Excel de waarde zoekt, onafhankelijk in welke volgorde die ook zouden staan (een exacte match dus).
  INDEX(Uren; ‘plaats van datum’ ;D$10) geeft de waarde van díe cel in de tabel Uren, die in de rij ‘plaats van datum’ staat en in de kolom, die overeenkomt met de waarde in cel D10.
  ALS.FOUT geeft een lege waarde (“”) als één van de formules INDEX of VERGELIJKEN een fout oplevert (bijvoorbeeld als de datum uit C11 niet in de tabel Uren voorkomt).
  NB in het overzicht staat ook een dichtgeklapte rij 10; daar staat in welke kolom Index moet zoeken.
 5. de overige cellen in het overzicht zijn op eenzelfde manier opgezet
 6. onderaan staat nog een totaaltelling: in cel I42 worden de ‘decimale’ uren opgeteld. In H42 de ‘normale’ uren en minuten; wanneer het aantal uren boven de 24 komt, zal Excel standaard weer opnieuw bij 0 beginnen. Willen we die uren boven de 24 zichtbaar maken dan dienen we de betreffende cel een andere opmaak mee te geven: uren6. Let op de vierkante haken!

VBA

Om het gebruik van het spreadsheet wat te vergemakkelijken is nog een VBA-routine toegevoegd.
De bedoeling van de routine is om bij het openen van het bestand de cursor op de juiste plaats te hebben staan om snel nieuwe invoer te kunnen doen.

De VBA-routine gaat automatisch naar het Invoer-blad en zoekt de regel op net onder de laatste invoer.
uren7
VBA-routines worden veelal opgeslagen in zogenaamde Modules; omdat deze routine direct actief moet worden wanneer de werkmap (in het Engels Workbook) wordt geopend staat deze routine in de map ThisWorkbook en heeft de naam Workbook_Open gekregen.

Laten we de routine even stapsgewijs doorlopen:

 1. open het Voorbeeldbestand
 2. ga naar Visual Basic (bijvoorbeeld via de toetscombinatie Alt-F11)
 3. dubbelklik op de map ThisWorkbook
 4. de routine begint met wat toelichtende commentaarregels (de groene regels na de apostrof)
 5. uren8dan worden 2 variabelen gedeclareerd, die we hierna nodig hebben (strGebrNaam en strDagDeel)
 6. de 2 variabelen worden gevuld; de bedoeling lijkt me duidelijk
 7. en dan het ‘echte’ werk:
  uren9
  Eerst selecteren we het tabblad (de sheet) Invoer; dan selecteren we in de kop (Header) van de tabel Uren de cel met het woord Datum.
  Vervolgens wordt de toets-combinatie Ctrl-Pijl-naar-beneden nagebootst en dus de onderste gevulde datum geselecteerd.
  Dan 2 kolommen naar rechts om in de kolom Begin1 te komen, waar we via Ctrl-Pijl-naar-boven de laatst gevulde cel zoeken.
  Die is al gevuld, dus selecteren we de cel daaronder.
  Als laatste wordt een pop-up op het scherm getoond.
  NB vbCrLf is de code, die er voor zorgt dat de volgende tekst, die via het &-teken aan het voorgaande wordt ‘geplakt’, 1 regel lager zal komen (een zogenaamde harde-return). Zie Teksten samenvoegen voor uitleg.

Als de VBA-routine niet duidelijk is, laat dan commentaar of een vraag achter op de website.


WK-voetbal voorspeller (deel 2)

Spanje – Nederland: 1-5!

Nederland gestegenWie had dat verwacht; niemand toch?
Mijn vrienden, met wie ik de wedstrijd samen bekeek, begonnen te twijfelen aan de WK-voetbal voorspeller van G-Info (zie mijn blog van 5 juni).
Ik kan alleen maar ter verdediging aanvoeren, dat in mijn vorige blog ook al stond aangegeven, dat de kwaliteit van ieder Excel-model afhangt van de input en van de gehanteerde systematiek. De systematiek hou ik nog even staande (hoewel er al mensen tips voor verbetering hebben aangeleverd); de input kan iedere gebruiker zelf aanpassen (ik heb een paar ‘kleine’ aanpassingen gedaan en zie hierboven het resultaat voor de verwachtingen voor Nederland!).

Maar ik had beloofd om deze week wat meer uitleg te geven over de opzet van het spreadsheet-model; dus voor diegene, die daar nu nog behoefte aan heeft ….

Werkblad Invoer

Hier valt weinig spannends te beleven; dit blad bevat 2 tabellen, die als basis dienen voor het vervolg.WK-landen-indeling

Groepsindeling
Ik neem aan, dat de opbouw van deze tabel logisch genoeg is.
Zoals vorige keer al aangegeven, leggen we de sterkte van een land (qua voetbal!) vast via een ondergrens en een bovengrens.
Hoe kleiner het verschil tussen die twee grenzen, hoe stabieler de resultaten van het land zullen zijn en omgekeerd.

Het voorspeller-bestand is zodanig opgezet, dat deze voor een volgend toernooi opnieuw bruikbaar is. Dit alles onder de condities, dat er weer 8 groepen zijn met ieder 4 landen/ploegen en dat de 2 beste van de groepen verder gaan naar de achtste finales.
In dat geval hoeven alleen de namen van de deelnemende ploegen te worden gewijzigd in het werkblad Invoer. En uiteraard de grenzen voor de ploegen!

GroepschemaGroepschema

Met behulp van dit schema is vastgelegd in welke volgorde de groepswedstrijden worden gespeeld.
In dit geval speelt eerst ploeg 1 uit de groep tegen ploeg 2, dan 3 tegen 4, 1 tegen 3 etcetera.

Binnen dit werkblad zijn 4 namen voor groepen van cellen gedefinieerd:

 • Landen (cellen C4:C35)
 • LandKop (C3)
 • Sterkte (C4:E35)
 • GroepSchema (H3:I8)

In het vervolg van de spreadsheet wordt hier naar verwezen (meer over het gebruik van namen: zie het artikel van 31 mei 2014).

Werkblad Groepsfase

Nu begint het al wat leuker te worden! In dit blad zitten her en der wat aardige Excel-mogelijkheden ‘verstopt’.

Groepswedstrijden

Groeperen
Waarschijnlijk vallen de +-tekens aan de bovenkant en links meteen op.  Hieraan is te zien, dat er (werk)-kolommen en -rijen zijn verborgen, zodat alleen de belangrijkste onderdelen van het overzicht getoond worden.

Klik op een plus-teken en je kunt zien wat er ‘ achter’ zit; klik dan weer op het min-teken en de zaak wordt weer verborgen.
LET OP: ik heb niet de optie Kolommen of Rijen verbergen gebruikt; daarbij valt het te weinig op, dat er iets verborgen is. Nee alles is uitgevoerd met behulp van de optie Groeperen: kies aaneengesloten rijen of kolommen, die je tijdelijk niet wilt zien,  door de betreffende koppen te selecteren en ga naar de menu-optie Gegevens.  In het onderdeel Overzicht zie je de optie Groeperen.
Maar makkelijker: heb je de kolommen of rijen geselecteerd, druk dan de toetscombinatie Shift-Alt-Rechts in. Degroeperen gaat op een vergelijkbare manier (Shift-ALt-Links). Met Rechts en Links bedoel ik de cursortoets naar rechts cq. links.

Verschuiving
Nu gaan we naar wat steviger kost; kijk eens naar cel F13:

erschuivinOm deze spreadsheet nog vaker te kunnen gebruiken, moet het systeem zelf afleiden welk land op die plaats moet komen staan: het moet Land2 zijn (info in cel F1) in de 4e wedstrijd (cel C13) van de 2e groep (cel B13).

GroepschemaUit het groepschema weten we, dat de 2e ploeg in de 4e wedstrijd in iedere groep het 2e land uit die groep is.
In Excel vinden we dat met de formule:  INDEX(GroepSchema;WedNr;F1)
(zoek in Groepschema de rij op die overeenkomt met WedNr en daarbinnen de kolom, zoals vermeld in cel F1; in dit geval rij 4, kolom 2; voor meer informatie over zoeken via INDEX, zie ook het artikel Alternatief zoeken).
Ik maar hier gebruik van een heel handige eigenschap van het gebruik van Namen binnen Excel: WedNr is een reeks cellen, die loopt van C4 tot en met C51; wanneer je ergens in een cel daarnaast naar deze range verwijst via de naam (in dit voorbeeld vanuit cel F13), dan haalt Excel alleen de corresponderende cel in dezelfde rij op (dus hier C13, die de waarde 4 heeft), dus niet de hele reeks!

In het werkblad Invoer staan alle landen onder elkaar: eerst Groep A (de eerste groep), dan Groep B etc.
Om het land te vinden, dat in cel F13 moet komen, is het dus niet voldoende om te weten dat het het 2e land is maar moeten we ook nog weten in welke groep.
Het 2e land in de eerste groep staat in de landenkolom op de 2e plaats, het 2e land uit de 2e groep op 6, uit groep 3 op 10 etc.; telkens 4 verder dus.
Vandaar dat bij het hiervoor gevonden landnummer nog (GroepNr-1)*4 opgeteld moet worden om op de juiste plaats in de landenkolom terecht te komen (in dit geval gaat het om groep 2, dus komt er 4 bij en wordt het landnummer 6).

Met behulp van de functie INDEX zouden we nu in de reeks met de naam Landen kunnen zoeken, want we weten in welke rij we moeten zijn.
Ik heb deze keer voor een alternatieve manier gekozen: de functie VERSCHUIVING.

Met VERSCHUIVING geef je naast een verwijzing naar een bepaalde cel ook aan, dat je wat verder naar beneden (of naar boven!) en/of naar rechts of links wilt uitkomen.
In dit geval willen we dus vanuit de LandKop gerekend x rijen naar beneden en 0 kolommen naar links of rechts zoeken, ofwel
=VERSCHUIVING (LandKop; x; 0)

Maar de x kenden we ook al; die hebben we hiervoor afgeleid, dus de functie die we nodig hebben is:

     =VERSCHUIVING(LandKop;(GroepNr-1)*4+INDEX(GroepSchema;WedNr;E$1);0)

Nu we deze formule eenmaal hebben, kan die ook naar de overige cellen in E en F gekopieerd worden.

Wie wint een wedstrijd?
In de kolommen G en H staan de grenzen voor het eerste land uit de corresponderende rij (opgezocht m.b.v. INDEX en VERGELIJKEN; zie het artikel Alternatief zoeken), in de kolommen J en K idem voor het tweede land.

AselecttussenAls we kijken naar cel I4, dan zien we de formule =ASELECTTUSSEN(G4;H4).
In dit geval wordt er voor Brazilië willekeurig een getal gekozen tussen zijn onder- en bovengrens (deze keer leverde dat 40 op; druk je op de functietoets F9 dan zal er hoogstwaarschijnlijk een ander getal komen).

In de kolommen M en N verdelen we de punten per wedstrijd via een dubbele ALS-formule; in cel M4 is dat =ALS(I4>L4;3;ALS(I4=L4;1;0)).
Als de sterkte van Brazilië groter is dan die van Kroatië krijgen ze 3 punten, als de sterktes gelijk zijn dan 1 punt, anders 0 punten.

De volgende keer ga ik verder met de uitleg van de overige gebruikte functies en de VBA.

Voortschrijdend inzicht

Nu de eerste wedstrijden zijn gespeeld, is er misschien iets meer duidelijkheid gekomen over de sterkte van de landen. In ieder geval kennen we al wat uitslagen en kent het model dus iets minder onzekerheden.

Wat kun je nu doen:

 1. download eventueel nog een keer de WK-voetbal voorspeller
 2. als je wilt kun je op het werkblad Invoer nog wat sterktes aanpassen (Nederland toch maar gelijk maken aan Brazilië??, de sterkte van Spanje flink verlagen??)
 3. vul op het werkblad Groepsfase de bekende uitslagen in:
  Brazilië – Kroatië: 3-1; in cel I4 komt een 3 en in cel L4 een 1
  Spanje – Nederland: 1-5; in cel I10 een 1 en in cel L10 een 5
 4. vul ook de andere uitslagen in
 5. wis op het werkblad MC de vorige run(s) en laat Monte Carlo ongeveer 500 keer zijn werk doen; dat is voldoende om een goed beeld te krijgen van de mogelijke resultaten (volgens het model is de kans, dat Nederland wereldkampioen wordt door de uitslagen tot nu toe, verdubbeld!).
 6. sla het spreadsheet onder een andere naam op: WK2014 Uitslagen.xlsm

Een alternatief voor verticaal zoeken

In de meeste administratieve toepassingen van Excel zie je wel ergens een opzoekfunctie opduiken. Dit meestal in de vorm van verticaal zoeken (ofwel VERT.ZOEKEN), maar ook in de horizontale vorm (HORIZ.ZOEKEN). Maar lang niet altijd is deze functie (zonder aanpassingen aan het spreadsheet) toepasbaar.

Voorbeeld

AltZoek1We hebben een overzicht van bedragen per maand en per regio.

In welke maand en in welke regio hebben we de maximale omzet gehaald?

Met verticaal zoeken lukt dat niet direct, want zoals iedereen wel eens tot zijn of haar frustratie heeft meegemaakt, kun je met deze functie niet “naar links” zoeken.

Dus zit er niets anders op dan het verplaatsen van kolommen of het aanmaken van hulpkolommen.

Alternatief voor VERT.ZOEKEN (en ook voor HORIZ.ZOEKEN)

Als VERT.ZOEKEN dus niet (direct) werkt moeten we het anders aanpakken.

We willen vanuit het vorige voorbeeld (waarin de gegevens doorlopen tot en met de Excel-rij 66) het volgende resultaat bereiken:

AltZoek2

Dus vanuit het maximum-bedrag moet Excel ons de betreffende maand en regio laten zien.

Eerst het makkelijkste gedeelte: in cel G4 zoeken we het maximum bedrag op met de formule =MAX(D4:D66)

Maar hoe vinden we nu de betreffende maand en regio?

Hiervoor zijn 2 stappen nodig (die we uiteindelijk in één formule stoppen):

 • zoek de regel, waarin het maximum zit
 • zoek in die regel de maand (of regio)

Regel opzoeken met VERGELIJKEN

We willen dus weten op welke regel in het bereik D4:D66 het maximum (de waarde in cel G4) staat.
Dat gaat heel simpel met de formule =VERGELIJKEN(G4; D4:D66; 0).
Denk aan de 0 (nul) op het einde; deze geeft aan, dat de functie een exacte waarde moet zoeken. De reeks getallen hoeft dan ook niet gesorteerd te zijn.

Zet deze formule in H4 en we weten in ieder geval op welke regel in het bereik het maximumbedrag staat.

Betreffende maand (of regio) opzoeken met INDEX

In cel G5 zetten we nu de formule =INDEX(B4:B66;H4) en klaar is Kees (of Jolanda)!

Wil je de regio weten, dan moet het natuurlijk zijn =INDEX(C4:C66;H4).

Deze functie werkt dus net “andersom” als VERGELIJKEN: waar VERGELIJKEN de plaats zoekt waar een opgegeven waarde in een bereik staat, zal INDEX een waarde in een bereik opzoeken, als je de plaats in dat bereik meegeeft.

Resultaat

Als we voorgaande stappen samenvatten in één formule dan ziet dat er als volgt uit:

=INDEX(B4:B66;VERGELIJKEN(G4;D4:D66;0))

of =INDEX(C4:C66;VERGELIJKEN(G4;D4:D66;0))

De formules kunnen nog compacter door ook het berekenen van het maximum hierin op te nemen.

LET OP: de gebruikte bereiken in de functies VERGELIJKEN en INDEX moeten even groot zijn en met elkaar corresponderen: regels (of bij horizontaal zoeken de kolommen) moeten met elkaar overeenkomen. In ons voorbeeld beginnen de bereiken allemaal in rij 4 en lopen door t/m rij 66.

Wanneer je in je spreadsheets met namen werkt dan worden de formules een stuk leesbaarder:

=INDEX(Maanden;VERGELIJKEN(MaxBedrag;Bedragen;0)

of =INDEX(Regios;VERGELIJKEN(MaxBedrag;Bedragen;0)

Een volgende keer zullen we op het gebruik van bereiknamen terugkomen.

Minimum, gemiddelde, mediaan

Wat we net met het maximum van de bedragen hebben gedaan kan natuurlijk ook met andere samenvattingsformules; of toch niet? Wat denk je?

Voorbeeldbestand

Download het Voorbeeldbestand. Hier is ook een variant met bereiknamen terug te vinden.